Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - SIERPIEŃ 2016

 

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) w dniach od 1 do 31 sierpnia 2016 r. należy składać w Urzędzie Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku dostępny w urzędzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl).

Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który był w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz był posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (oryginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku).

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (na wniosku).

Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie: 1-31 października 2016 r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 26.05.2017 09:24:06